• INSTITUTO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS APLICADAS
  • INGRESOS HOSPITALARIOS Y ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
  • CITAS +34.934.564.142
  • URGENCIAS
ADDICCIONS

L’addicció és una malaltia caracteritzada per la pèrdua de control en el consum d’una o de diverses substàncies que fa que l’individu, encara que s’ho proposi, no aconsegueixi abandonar aquest consum definitivament.

El consum de substàncies, tant legals com il·legals, ha augmentat en els últims anys paral·lelament a la disminució del risc percebut i l’increment de la disponibilitat de les mateixes.

S’estima que aquest tipus de patologia afecta aproximadament al 10% de la població general, en el moment actual: alcohol, hipnosedants, cànnabis, cocaïna, psicofàrmacs, opiacis, drogues de disseny i altres substàncies addictives.

L’addicció genera problemes en la salut de l’individu que representen un motiu de consulta freqüent en la pràctica clínica quotidiana i la seva magnitud suposa un greu problema de salut pública. Així mateix, l’addicció a l’alcohol i altres drogues suposa un deteriorament de la vida personal, familiar, professional i social de l’individu.

Per tal d’abordar adequadament la situació i aconseguir la recuperació global del pacient es requereix d’un tractament precoç, integral i individualitzat en un centre especialitzat i amb experiència en el tractament d’aquesta patologia.

En IINA tractem tot tipus de pacients amb addiccions, aconseguint que es mantinguin abstinents i recuperin la seva vida personal, social i professional després de concloure el seu procés terapèutic especialitzat en la nostra unitat i ens assegurem de mantenir un adequat procés de seguiment de cada un dels casos.

Creiem fidelment en l’absoluta recuperació, rehabilitació i reinserció dels nostres pacients addictes.